2010:05:24
22:35:48

Студентське наукове товариство

При кафедрі сучасної української мови діє науковий гурток української мови, яким керує кандидат філологічних наук, доцент Кардащук Олена Василівна. Засідання гуртка проводяться регулярно. Основні завдання: знайомити студентів з актуальними питаннями мовознавчої роботи та новинками літератури; заслуховувати на засіданнях наукового гуртка кращі студентські наукові доповіді; ознайомлювати студентів з історією університету та кафедри української мови; організовувати наукові читання з нагоди ювілейних дат (Франківські, Шевченківські читання тощо); брати участь у роботі наукових конференцій.

До роботи наукового гуртка залучаються магістри, аспіранти, здобувачі, викладачі кафедри сучасної української мови, а також запрошені гості.

План роботи наукового гуртка на 2005-2006 н.р.
Вересень Затвердження тематики і плану робот гуртка української мови. Презентація "Словника буковинських говірок". Українська філологія в Чернівецькому університеті (до 130-річча заснування).
Жовтень До 170-річча від дня народження О.О. Потебні. Науково-практична конференція.
Листопад День слов’янської писемності.
Грудень Зустріч з поетом, директором музею О.Кобилянської В.О. Вознюком.
Лютий Стан української мови в сучасній Україні (круглий стіл).
Березень Особливості мовотворчості Т. Шевченка.
Квітень Сидір Воробкевич і його внесок у розвиток української мова на Буковині (170 років з дня народження письменника і композитора).
Травень Участь у студентській науковій конференції.

Науково-дослідна робота студентів передбачає проведення наукових студентських семінарів, що регулярно проводять наукові керівники. На таких семінарах студенти звітують про наукову роботу, виконану за певний період часу, виголошуючи доповіді, в яких інформують слухачів про результати своїх наукових досліджень і стан написання кваліфікаційних робіт. Кожна доповідь обговорюється студентами та викладачами. В процесі обговорення доповідач відповідає на запитання, що були викликані проблемними аспектами його дослідження. Такий вид роботи дає змогу майбутньому дипломнику підготуватися до захисту його наукової праці. Плани семінарських занять з НДРС розробляються заздалегідь науковими керівниками.

План семінарських занять
з НДРС 2005-2006 н.р. (1-й сем.)

Граматичні категорії та поняття: структурно-семантичний і методичний аспекти
Керівники – доц. Кардащук О.В., доц. Кульбабська О.В.
Дата Тема доповіді Доповідач Наук. керівник

1

13.09.2005

Організаційне засідання. Розподіл тем студентам 3-го курсу

проф. Гуйванюк Н.В.

доц. Кардащук О.В.

 

2

27.09.2005

1. Етапи написання курсової роботи

2. Огляд наукових статей журналу "Мовознавство"

доц. Кульбабська О.В.

Микитюк А. (ІУ к)

доц. Кульбабська О.В.

3

11.10.2005

1. Вимоги до дипломного дослідження студента

2. Просторова організація "Лісової пісні" Лесі Українки

3. Огляд наукових статей журналу "Українська мова"

доц. Томусяк Л.М.

Чернега Т. (У к)

Остафійчук І. (ІУ к)

доц. Кардащук О.В.

доц. Кульбабська О.В.

4

25.10.2005

1. Доповіді студентів У курсу:

а) Функціонально-комунікативні типи простих речень у мові творів О.Вишні

б) Лексичні та морфологічні особливості мови творів Віри Китайгородської

2. Індивідуальна робота зі студентами

Кирилюк О.

Борбель Л.

доц. Кульбабська О.В.

доц. Рабанюк Л.С.

5

8.11.2005

1. Доповіді студентів У курсу:

а) Засоби вираження суб’єкта у простому реченні

б) Парадигма простого речення

Корчинська Л.

Храпач Л.

доц. Томусяк Л.М.

доц. Романюк Т.М.

6

22.11.2005

1. Доповіді студентів ІУ курсу:

а) Текстова реалізація граматичних категорій прикметника

б) Відокремлений атрибут

Бондар А.

Микитюк А.

доц. Кардащук О.В.

доц. Кульбабська О.В.

7

6.12.2005

1. Індивідуальна робота зі студентами

 

доц. Кардащук О.В.

доц. Кульбабська О.В.

доц. Томусяк Л.М.

доц. Романюк Т.М.

доц. Рабанюк Л.С.

8

20.12.2005

1. Підсумкове засідання

 

доц. Кардащук О.В.

9

14.02.2006

Організаційне заняття. Методи опрацювання наукової літератури, збирання ілюстративного матеріалу.

Відокремлений атрибут у структурі простого ускладненого речення (прикметник і дієприкметник)

Синтаксичні особливості газетних текстів (заголовок)

доц. Кульбабська О.В.

Микитюк А.

Остафійчук І.

доц. Кульбабська О.В.

доц. Кульбабська О.В.

10

28.02.2006

Методичні поради щодо написання робіт дослідницького типу.

Художнє осмислення морфологічної будови в поезіях В.Вознюка.

Просте речення в аспекті часових та способових граматичних формозмін.

доц. Кардащук О.В.

Олійник В.

Тіца М.

доц. Рабанюк Л.С.

доц. Романюк Т.М.

11

28.03.2006

Структура та зміст науково-дослідної роботи.

Проблеми класифікації якісних прикметників.

Новітні підходи до вивчення частин мови на уроках української мови.

доц. Томусяк Л.М.

Боднар А.

Панкратова Л.

доц. Кардащук О.В.

доц. Кардащук О.В.

12

11.04.2006

Правила технічного оформлення курсової роботи.

Часова організація художнього тексту.

Засоби вираження узгоджених та неузгоджених означальних поширювачів у мові творів В.Винниченка.

доц. Романюк Т.М.

Тащук А.

Харченко В.

доц. Кардащук О.В.

доц. Романюк Т.М.

13

25.04.2006

Захист курсових робіт студентів ІІІ – ІУ курсів

   

14

23.05.2006

Підготовка до студентської наукової конференції.

Проблемні питання синтаксису наповних речень.

Вторинні синтаксеми у семантичній структурі простого речення.

доц. Кульбабська О.В.

Плахіна Л.

Колесник Л.

доц. Томусяк Л.М.

доц. Томусяк Л.М.

Актуальні проблеми синтаксису літературного та діалектного мовлення
Керівники – проф. Гуйванюк Н.В., доц. Руснак Н.О.
Дата Тема доповіді Доповідач Наук. керівник

1

11.10.2005

Стилістичне навантаження мовних одиниць, що не передбачають реакції співбесідника

Гафійчук І.

доц. Руснак Н.О.

2

25.10.2005

Структурно-семантичні особливості питальних речень у монологічному тексті

Гродецька О.

доц. Шабат-Савка С.Т.

3

8.11.2005

Іллокутивні дієслова в сучасній українській мові

Малиш Л.

проф. Гуйванюк Н.В.

4

22.11.2005

Особливості комунікативної організації роздуму як функціонально-семантичного типу мовлення

Заголовок як актуалізаційний компонент публіцистичного тексту (на матеріалі творів М.Хвильового та О.Гончара)

Фалат Н.

Панас І.

доц. Руснак Н.О.

доц. Шабат-Савка С.Т.

5

6.12.2005

Архітектоніка господарського тексту

Руснак Ю.

проф. Гуйванюк Н.В.

6

20.12.2005

1. Фразеологія творів М.Коцюбинського

2. Загальномовне та індивідуальне у мові творів Є.Ярошинської

Андрицький В.

Купшан Л.

доц. Шабат - Савка С.Т.

проф. Гуйванюк Н.В.

7

7.02.2006

Мовні особливості описового дискурсу (на матеріалі повістей Б.Лепкого)

Кульбабська Н.

доц. Руснак Н.О.

8

21.02.2006

Стилістичні засоби повтору (на матеріалі творів Уласа Самчука)

Гнатишин Л.

доц. Агафонова А.М.

9

7.03.2006

Функціонально-семантичні особливості окличних речень

Мітрік Д.

проф. Шинкарук В.Д.

10

21.03.2006

Засоби вираження авторизованої оцінки в сучасній українській мові

Чернецька А.

доц. Агафонова А.М.

11

4.04.2006

Особливості фразеологізованих речень змішаного типу в сучасній українській мові

Митрик В.

проф. Шинкарук В.Д.

12

18.04.2006

Мовна картина світу у кольорах (на матеріалі творів В.Стефаника)

Мопсик О.

проф. Гуйванюк Н.В.

Керівники – доц. Ткач Л.О., доц. Бузинська В.Є.
Дата Тема доповіді Доповідач Наук. керівник
1 11.10.2005 Методика розвитку діалогічного та монологічного мовлення учнів 5 класу Дашкевич Лілія доц. Бузинська В.Є.
2 11.10.2005 Звукосимволізм поезії П.Тичини Вієру Крістіна доц. Бузинська В.Є.
3 8.11.2005 Порівняльна характеристика інтонації діалектного та літературного мовлення Батринак Вікторія доц. Бузинська В.Є.
4 8.11.2005 Система робіт над виробленням нормативного наголошування Жулюк Людмила доц. Бузинська В.Є.
5 6.12.2005 Назви елементів вишивання Вакарчук Аліна доц. Зінченко І.В.
6 6.12.2005 Лексика різьбярства на позначення виробів з дерева Ватаманеско Тетяна доц. Зінченко І.В.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЧ9@Чд`Ћchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.