2010:05:24
22:35:48

Список літератури, рекомендований для самопідготовки студентів

 1. Авксентьева Л.Г., Калашник В.С., Ужченко В.Ф. Фразеологія сучасної української мови. – Х., 1997.
 2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003.
 3. Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови. – К.: Наук. думка, 1987.
 4. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови: Морфологія. – К., 1993.
 5. Блик О.П. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. – К., 1988.
 6. Булаховський Л.А. Питання походження української мови // Твори: У 5 т. – К., 1975-1981. – Т. 2.
 7. Вакарюк Л., Панцьо С. Українська мова: Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 1999.
 8. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.П. Семантико-синтаксична структура речення. – К., 1983.
 9. Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови /За ред. чл. – кор. НАН України І.ВихоВанця. – К., 2004.
 10. Вихованець І.Р. Граматика української мови: Синтаксис. – К., 1993.
 11. Вихованець І.Р. Система відмінків української мови. – К., 1987.
 12. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К, 1988.
 13. Глазова О.П. Українська орфографія: Навч. посібн. – Харків, 2004.
 14. Глазова А.П. Українська пунктуація: Навч. посібн. – Харків, 2004.
 15. Горпинич В.О., Антонюк Т.Р. Географічні назви в українській мові: складні питання словозміни, творення, правопису та наголошення: Посібн. – Дніпропетровськ: ДДУ; К.: Іван Федоров., 1999. – 152 с.
 16. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К., 1999.
 17. Горпинич В.О. Українська морфологія: навчальний посібник. – Дніпропетровськ, 2002.
 18. Гуйванюк Н.В., Кардащук О.В., Кульбабська О.В. Синтаксис сучасної української мови: Схеми і таблиці. – Чернівці, 2003.
 19. Гуйванюк Н.В., Кульбабська О.В. Складні ускладнені речення: Теоретично-практичний блок. Рекоменд. Міністерством освіти і науки України як навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – Чернівці: Рута, 2003.
 20. Гуйванюк Н.В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць. – Чернівці, 1999.
 21. Дудик П.С. Із синтаксису простого речення: Синтаксис. Речення. Класифікація речень. Односкладні речення. Неповні речення. Еквіваленти речення. З навч.-контр. завд., вправами. – Вінниця, 1999.
 22. Дудик П.С. Просте ускладнене речення. – Вінниця, 2002.
 23. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення. Просте речення. – К.: Наук. думка, 1973.
 24. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Наук. думка, 1984.
 25. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Вид. 4-е. – К.: Вища шк., 1972.
 26. Етимологія української мови: Навч. посібник для вищих навч. закладів / О.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська, Л.Е. Довбня та ін. – 2-е вид. доп. і випр. – К.: Міленіум, 2003. – 204 с.
 27. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.: Наук. думка, 1982.
 28. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Морфологія: Монографія. – Донецьк, 1996.
 29. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія. – Донецьк, 2001.
 30. Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові. – К.: Вища шк., 1986.
 31. Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення: Складні випадки аналізу. – К.: Вища шк., 1989.
 32. Кадомцева Л.О. Українська мова: Синтаксис простого речення. – К.: Вища шк., 1985.
 33. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української мови. – К.: Либідь, 1995.
 34. Карпенко Ю.О. Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови. – Одеса, 1996.
 35. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. – К., 1998.
 36. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. – К., 1998.
 37. Ковалик І.І. Вчення про словотвір. Ч.1. – Львів, 1958; Ч.2. – 1961.
 38. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – Вид. 3. – К., 1987.
 39. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курсу української літературної мови: Навчальний посібник для вузів. – К., 1993.
 40. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К., 1999.
 41. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови: Синтаксис. – К., 1965.
 42. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – Вид. 2-е, уточн. і доп. – Вінниця: Поділля-2000, 2003.
 43. Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. – К.: Вища шк., 1983.
 44. Лисиченко Л.А. Лексико-семантична структура української мови. – Харків: ХДПУ, 1997.
 45. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української літературної мови. – Харків: Вища шк., 1976.
 46. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. – К., 2003.
 47. Морфемна структура слова. – К.: Наук. думка, 1979.
 48. Москаленко Н.А., Фащенко М.М., Смагленко Ф.Н. Українська сучасна літературна мова: Лексичний, фонетичний і граматичний аналіз. – Київ-Одеса, 1980.
 49. Найдорожчий скарб: Слово про рідну мову. – К., 1990.
 50. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Граматика української мови в таблицях. – К.: Вища шк., 2004.
 51. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – Тернопіль, 2000.
 52. Русанівський В.М. Історія української літературної мови: Підручник. – К., 2001.
 53. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. – К., 1994.
 54. Словотвір сучасної української мови /За ред. М.А.Жовтобрюха. – К., 1979.
 55. Сучасна українська літературна мова /За ред. А.П.Грищенка.– К., 1998.
 56. Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я.Плющ. – К., 1994.
 57. Сучасна українська літературна мова /Керівник авт. колективу О.Д.Пономарів). – К., 1997.
 58. Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія /За ред. І.К.Білодіда. – 1969.
 59. Сучасна українська літературна мова: Морфологія /За заг. ред. І.К.Білодіда. – К., 1969.
 60. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис /За заг. ред. І.К.Білодіда. – К., 1972.
 61. Сучасна українська літературна мова: Фонетика /За заг. ред. І.К.Білодіда. – К., 1969.
 62. Сучасна українська мова. Довідник / Л.Ю. Шевченко, В.В. Різун, Ю.В. Лисенко; за ред. О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 1993.
 63. Ткаченко Є.М. Українська мова: Пунктуація: правила, вправи, диктанти. – Навч. пос. – Харків: Консум, 2001.
 64. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. – К., 1981.
 65. Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000.
 66. Український правопис. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Наук. думка, 1993.
 67. Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська літературна мова. Довідник. – К., 1996.
 68. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. Підручник. – К.: Академія, 2004.
 69. Шульжук К.Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській мові. – К., 1986.
 70. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. – К.: Либідь, 2003.
 71. Яцимірська М.Т. Сучасна українська мова: Пунктуація. Навч. пос. – Львів: ЛНУ, 2002.

Лексикографічний корпус української мови

 1. Батюк Н.О. Фразеологічний словник: На допомогу вчителеві. – К.: Рад. шк., 1996. – 235 с.
 2. Башнякова Н.П., Вишневська Г.П., Пилинський Г.М., Родніна Л.О. та ін. Російсько-український словник синонімів / За ред. М.Пилинського. – К., 1995. – 265 с.
 3. Бибик С.П., Єрмоленко С.Я., Пустовіт Л.О. Словник епітетів української мови / За ред. Л.О. Пустовіт. – К.: Довіра, 1998. – 432с.
 4. Бурячок А.А., Гурин І.І. Словник українських рим. – К.: Наук. думка, 1979. – 338 с.
 5. Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови. – Вид.2, доопрац. – К.: Наук. думка, 2002. – 464 с.
 6. Бутенко Н.П. Словник асоціативних норм української мови. – Львів: вища шк., 1979. – 120 с.
 7. Бутенко Н.П. Словник асоціативних означень іменників в українській мові. – Львів: Вища шк., 1989. – 328 с.
 8. Ващенко В.С. Синонімічний словник-мінімум української мови. – Дніпропетровськ, 1972. – 91 с.
 9. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003. – 896 с.
 10. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Перун, 2003. – 1440 с.
 11. Ганич Д., Олійник І. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища шк. Голов. вид-во, 1985. – 360 с.
 12. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К.: Вища шк., 1995. – 319 с.
 13. Горпинич В.О. Словник географічних назв України (Топоніми та відтопонімні прикметники): Близько 25 000 слів. – К.: Довіра, 2001. – 526 с.
 14. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – К.: Знання, 2004. – 367 с.
 15. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986. – 222 с.
 16. Грінченко Б. Словарь української мови / Зібрала ред. журн. "Киевская старина". – К.: Довіра – УНВЦ "Рідна мова", 1997. – Т.1-4.
 17. Дей О.І. Словник українських псевдонімів та криптонімів. – К., 1969.
 18. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів: Фенікс, 1996. – 224 с.
 19. Деркач П. Короткий словник синонімів української мови. – К.: Рад. шк., 1960. – 209 с.
 20. Етимологічний словник української мови. У 7-ми т. / Укл. Г.В. Болдирєв, В.Т. Коломієць, А.П. Критенко та ін.; Редкол.: О.С. Мельничук (гол. ред.) та ін.. – К.: Наук. думка. Т.І. – 1982. – 631 с., Т.ІІ. – 1985. – 570 с., Т.ІІІ. – 1989. – 550 с.
 21. Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – 224 с.
 22. Івченко А.О. Орфографічний словник української мови. – Харків: Фоліо, 2001. – 528 с.
 23. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. – Харків: Фоліо, 2001. – 540 с.
 24. Інверсійний словник української мови / Уклад. С.П. Бевзенко, О.І. Бондар, З.І. Волосевич та ін. / Відп. ред. С.П. Бевзенко. – К.: Наук. думка, 1985. – 811 с.
 25. Калашник В.С., Колоїз Ж.В. Словник фразеологічних антонімів української мови. – К.: Довіра, 2001. – 284 с.
 26. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К.: Укр.-канад. спільне підприєм. "Кобза", 1995. – 472с.
 27. Карачун В.Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: понад 30 000 слів. – К.: Криниця, 1999. – 524 с.
 28. Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови. – К.: Вид-во "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 2002. – 912 с.
 29. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський В.С., Недозим Т.І. Словник афіксальних морфем української мови. – К.: ВАТ Укр. НДІ ПСК, 1998. – 435 с.
 30. Коваль А., Коптілов В. Крилаті вислови в українській літературній мові. Афоризми, літературні цитати, образні вислови. – Вид. 2-е перероб. і доп. – К.: Вища шк., 1975. – 336 с.
 31. Коваль А. Крилате слово: Довідкове вид. – К.: рад. школа, 1983. – 222 с.
 32. Коваль А.П. Спочатку було слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. – К.: Либідь, 2001. – 312 с.
 33. Коломієць М.П., Молодова Л.П. Словник іншомовних слів. – К.: Освіта, 1998. – 190 с.
 34. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Короткий словник перифраз / За ред. М.М. Пилинського. – К.: Рад. шк., 1985. – 151 с.
 35. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Словник фразерлогічних синонімів / За ред. В.О. Винника. – К.: Рад. шк., 1988. – 198 с.
 36. Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д.Г. Гринчишина. – К.: Рад. шк., 1988. – 320 с.
 37. Кочерган М. Словник російсько-українських міжмовних омонімів. – К.: Академія, 1997. – 400 с.
 38. Кротевич Є., Родзевич Н. Словник лінгвістичних термінів / За заг. ред. Є.В. Кротевича. – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – 236 с.
 39. Ленець К.В., Ставицька Л.О. Короткий російсько-український словник контрастивної лексики. – К.: Довіра, 2002. – 284 с.
 40. Лучик А.А. Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова. – К.: Довіра, 2004. – 495 с.
 41. Мацько Л.І. та ін. Російсько-український та українсько-російський словник: Відмінна лексика. – К., 1996. – 495 с.
 42. Морфемний словник: Близько 36 000 слів / Уклад. Л.М. Полюга. – К.: Рад. шк., 1983. – 464 с.
 43. Нечитайло О.І. Синоніми в лексикографії. – К.: Наук. думка, 1987. – 130 с.
 44. Новий тлумачний словник української мови: В 4-х томах / Укл. В.В. Яременко, О. Сліпушко. – В 3-х т. – К. : Аконіт, 2004.
 45. Обернений частотний словник сучасної художньої прози. – К.: Спалах, 1998. – 958 с.
 46. Огієнко І. Український стилістичний словник. – Львів: З друк. – наук. тов-ва ім. Шевченка, 1924. – 495 с.
 47. Олійник І.С., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. – К.: Рад. шк., 1991. – 400 с.
 48. Орфографічний словник української мови / Уклали С.І. Головащук, М.М.Пещак, В.М. Русанівський, О.О.Тараненко. – К.: Довіра, 1999. – 992с.
 49. Орфоепічний словник української мови: В 2 т. / Уклад.: М.М. Пещак, В.М. Русанівський, Н.М. Сологуб, В.В. Чумак, Г.М. Ярун. – К.: Довіра, 2001.
 50. Погрібний М.І. Словник наголосів української літературної мови. – Вид. 2-е, випр. – К.: Рад. шк., 1964. – 639 с.
 51. Погрібний М. Орфоепічний словник (А-Я). – К.: Рад. шк., 1984. – 629 с.
 52. Полюга Л.М. Морфемний словник: Близько 36 000 слів. – К.: Рад. шк., 1983. – 464 с.
 53. Полюга Л.М. Словник антонімів української мови / За ред. Л.С. Паламарчука. 2-ге вид., доп. і випр. – К.: Довіра, 1999. – 275 с.
 54. Полюга Л.М. Словник синонімів української мови. – К.: Довіра, 2001. – 477 с.
 55. Пономарів О.Д. Фонеми Г та Ґ. Словник і коментар. – К.: Видавничий центр "Просвіта", 1997. – 40 с.
 56. Редько Ю. Сучасні українські прізвища: словник-довідник. – К.: Наук. думка, 1966. – 216 с.
 57. Російсько-український словник / За ред. д. філол. наук., проф. В.В. Жайворонка. – К.: Абрис, 2003. – 1424 с.
 58. Російсько-український словник іншомовних слів / Уклад. Т.П. Мартиняк; За ред. проф. А.П. Ярещенка. – Харків: Прапор, 1999. – 392 с. (Серія "Від А до Я").
 59. Русско-украинский словарь синонимов / Под. ред. Н.Н. Пилинського. – К.: Освіта, 1995. – 272 с.
 60. Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Освіта, 1995. – 256 с.
 61. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник / За ред. В.М. Русанівського. – К.: Наук. думка, 1996. – 333 с.
 62. Словник гідронімів України / Укл. І.М. Желєзняк, А.П. Корепанова, Л.Т. Масенко та ін. – К.: Наук. думка, 1979. – 781 с.
 63. Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука. – К.: УРЄ, 1985. – 966 с.
 64. Словник іншомовних слів: 10 000 слів / Уклад. С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – к.6 Наук. думка, 2000. – 680 с.
 65. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних сполучень / Укл. Л.О. Пустовіт, С.І. Скопенко, Г.М. Сюта, І.В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.
 66. Словник лінгвістичних термінів / Укл.: Левицький В.В., Іваницька М.Л., Іваницький Р.В. – Чернівці: ЧДУ, 1996. – 29 с.
 67. Словник мови творів Г.Квітки-Основ’яненка. У 3-х т. – Харків: ХДУ, 1978-1979.
 68. Словник мови Шевченка. В 2-х т. / Ред. колегія: В.С. Ващенко (відп. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1964. – 484 с.
 69. Словник прізвищ: практичний словозмінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеччини) / Гол. ред. Лук’янюк К.М.; Уклад.: Бабич Н.Д., Колесник Н.С., Лук’янюк К.М. та ін. – Чернівці: Букрек, 2002. – 423 с.
 70. Словник синонімів української мови: В 2-х томах / А.А. Бурячок, Г.М. Гратюк, С.І. Головащук та ін. – К.: Наук. думка, 1999-2000.
 71. Словник скорочень в українській мові: Понад 21 000 скорочень / Уклад.: Н.Д. Гула, В.В. Жайворонок, Л.П. Жарова та ін.; За ред. Л.С. Паламарчука. – К.: Вища школа. Головне вид-во, 1988. – 512 с.
 72. Словник сполучуваності слів української мови / натуживаніша лексика/ Укл.: Сахно І.П., Сахно М.М. – Дніпропетровськ, 1999.
 73. Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. У 2-х т. / Ред. колегія: Л.Л. Гумецька (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 1977-1978.
 74. Словник труднощів української мови: Біля 15 000 слів / Д.Г. Гринчишин, А.О. Капелюшний, О.М. Пазак та ін.; За ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Рад. шк., 1989. – 336 с.
 75. Словник українських морфем. Близько 40 000 слів / Л.М. Полюга. – л.6 Світ, 2001.
 76. Словник української мови: В 11 т. – К.: Наук. думка, 1970-1980.
 77. Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / Ред. Д.Гринчишин (відп. ред.), У.Єдлінська, Л.Полюга та ін. – 9 вип. – Львів: Місіонер, 1983-2002.
 78. Сучасний орфографічний словник 50 000 слів: Для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. – Харків: Промінь, 2001. – 672 с.
 79. Тлумачний словник української мови / Укл. Ковальова Т.В., Коврига Л.П. – Харків: Синтекс, 2002. – 672 с.
 80. Удовиченко Г.М. Словник українських ідіом. – К.: Рад. письменник, 1968. – 463 с.
 81. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови: В 2-х томах. – К.: Вид-во АН України, 1984. – Т. 1. – 304 с.; Т. 2. – 384 с.
 82. Український орфографічний словник / Уклад.: М.М. Пещак та ін. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Довіра, 2002. – 1006 с.
 83. Український орфографічний словник: Орфографічний словник української мови: Близько 143 000 слів / За ред. Л.М. Полюги. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Довіра, 2002. – 1006 с.
 84. Українсько-російський словник / Гол. ред. чл.-кор. АН УРСР І.М. Кириченко. – У 6-ти т. – К.: АН УРСР, 1953-1963.
 85. Фразеологічний словник української мови / Укл. В.М. Білоноженко, В.О. Винник, І.С. Гнатюк та ін. – К.: Наук. думка, 1999. – Т.І. - 528 с.; Т.ІІ. – 984 с.
 86. Фразеологічний словник української мови: В 2-х кн. / За ред. Л.С. Паламарчука. – К.: Наук. думка, 1993. – Кн. 1. – 528 с.; Кн. 2. – 980 с.
 87. Частотний словник сучасної української художньої прози: В 2-х т. / Редкол. Н.П. Дарчук, В.І. Критська, В.С. Перебийніс (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 1981. Т.І. – 864с., Т.ІІ. – 886 с.
 88. Юрченко О.С., Івченко А.О. Словник стійких народних порівнянь. – Харків: Основа, 1993. – 176 с.
 89. Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник сучасної української мови / За ред. В. Бусла. – К.: Аконіт, 1998.
 90. Яценко І. Морфемний аналіз: Словник-довідник: В 2-х т. / За ред. Н.Ф. Клименко. – К.: Вища шк., 1980-1981.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЄ,(@ј‘е}yкchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.