2010:05:24
22:35:48

≤стор≥€ кафедри

 афедру украњнськоњ мови сформовано в жовтн≥ 1940 р. з м≥сцевих педагог≥в ≥ прињжджих фах≥вц≥в ≥з ’аркова, ƒн≥пропетровська,  иЇва та ≥нших сх≥дноукрањнських м≥ст. ќчолив кафедру доц. ¬.—. ¬ащенко.

” жовтн≥ 1944 р. зав≥дувачем призначено ≤.—.  олесника, а з вересн€ 1947 р. Ц доц. ќ.Ќ. —авченка.

” 50-х роках розпочинаЇтьс€ досл≥дженн€ буковинських гов≥рок, ≥стор≥њ украњнськоњ л≥тературноњ мови на Ѕуковин≥ та топон≥м≥чноњ системи буковинського ареалу. ” 1961 р. ¬.ј. ѕрокопенко захистила кандидатську дисертац≥ю "Ћексика буковинських гов≥рок".

” 1955-1963 рр. кафедру очолював проф. ≤.√. „ередниченко, €кий перењхав до „ерн≥вц≥в, маючи 20-р≥чний стаж роботи у вищих навчальних закладах ”крањни та –ос≥њ. ¬≥н уклав спец≥альну програму-питальник дл€ збиранн€ матер≥ал≥в до обласного словника буковинських говор≥в (ред. Ц ≤.√. „ередниченко, у склад≥ редколег≥њ Ц ћ.≤. ¬ихристюк, ё.ќ.  арпенко, ћ.¬. Ћеонова, ¬.—. Ћимаренко,  .ћ. ЋукТ€нюк, ¬.ј. ѕрокопенко, ћ.‘. —тан≥вський). ѕ≥д кер≥вництвом ≤.√. „ередниченка укладено к≥лька л≥нгв≥стичних наукових зб≥рник≥в ("ѕитанн€ ≥стор≥њ та д≥алектолог≥њ сх≥днословТ€нських мов" (1958, 1959), захистили кандидатськ≥ дисертац≥њ з синтаксису  .‘. √ерман та ћ.≤. ¬ихристюк. ”чений п≥дготував "«б≥рник вправ з сучасноњ украњнськоњ мови" ( ињв, 1955 ≥ 1958 рр.), навчальний пос≥бник "—кладноп≥др€дн≥ реченн€ в сучасн≥й украњнськ≥й мов≥" (1959), написав фундаментальну працю "Ќариси з загальноњ стил≥стики сучасноњ украњнськоњ мови", €ку захистив €к докторську дисертац≥ю в 1963 р.

«а роки зав≥дуванн€ кафедрою проф. „ередниченком ≤.√. налагоджено звТ€зки кафедри з науковими установами ”крањни, започатковано синтаксичн≥ науков≥ досл≥дженн€, проведено загальноукрањнськ≥ конференц≥њ, присв€чен≥ укладанню д≥алектних словник≥в (1960), питанн€м слав≥стики та стил≥стики (1963).

« приходом у 1956 р. на кафедру ≤.≤. —линька, €кий з вересн€ 1963 р. очолював њњ прот€гом 25 рок≥в, ч≥тко окреслюютьс€ три пр≥оритетних наукових напр€ми: синтаксичний, д≥алектолог≥чний та ономастичний.

ѕеру проф. —линька ≤.≤. належать прац≥ з ≥сторичного синтаксису: "ƒосл≥дженн€ ≥сторичного синтаксису за памТ€тками XIV-XVIII ст." (Ћьв≥в, 1968), "≤сторичний синтаксис украњнськоњ мови за памТ€тками XIV-XVIII ст. (часов≥ звороти)" („ерн≥вц≥, 1968), "≤сторичний синтаксис украњнськоњ мови" ( ињв: ¬ища школа, 1973). ѕ≥д його кер≥вництвом захистили кандидатськ≥ дисертац≥њ Ќ.ƒ. Ѕабич, ћ.‘.  обил€нська, ќ.—. Ѕ≥ла, Ќ.¬. √уйванюк, —.—. ѕерепелиц€, ≤.ё.  обил€нський. ” 1994 р. у видавництв≥ "¬ища школа" опубл≥ковано колективну працю "—интаксис сучасноњ украњнськоњ мови: ѕроблемн≥ питанн€" (автори Ц —линько ≤.≤., √уйванюк Ќ.¬.,  обил€нська ћ.‘.).

” 1963 р. почала працювати на кафедр≥ доц. ≤ваненко «.≤., €ка зосередила своњ науков≥ ≥нтереси в галуз≥ синтаксису, п≥дготувала працю "—истема прийменникових конструкц≥й адверб≥ального значенн€" ( . Ц ќдеса, 1981).

ќснови вивченн€ ономастики на кафедр≥ заклав ё.ќ.  арпенко, €кому належать ірунтовн≥ прац≥ з топон≥м≥ки р≥зних район≥в „ерн≥вецькоњ област≥. ” 1968 р. в≥н захистив докторську дисертац≥ю. ќномастичну тематику продовжили кандидати ф≥лолог≥чних наук  .ћ. ЋукТ€нюк, ƒ.√. Ѕучко, Ћ.¬.  ракал≥€ („увашова), Ћ.ќ. “арновецька (“кач).

ƒоц. √ермана  .‘. у 70-90-х рр. брав активну участь в укладанн≥ "«агальнословТ€нського л≥нгв≥стичного атласу", створив "јтлас украњнських гов≥рок ѕ≥вн≥чноњ Ѕуковини".

ƒоц. Ѕучко ƒ.√. очолював кафедру з 1989 р., опубл≥кував монограф≥ю "ѕоходженн€ назв населених пункт≥в ѕокутт€" (Ћьв≥в, 1990), захистив докторську дисертац≥ю.

« 1 лютого 1994 року на основ≥ кафедри украњнськоњ мови утворено дв≥ кафедри: кафедру сучасноњ украњнськоњ мови та кафедру ≥стор≥њ та культури украњнськоњ мови.

«ав≥дувач кафедри сучасноњ украњнськоњ мови √уйванюк Ќ.¬ у 1994 р. захистила докторську дисертац≥ю. ¬она Ї автором понад 200 наукових праць з синтаксису украњнськоњ мови, монограф≥њ "‘ормально-семантичн≥ сп≥вв≥дношенн€ в синтаксис≥" („ерн≥вц≥, 1999), 14 навчальних пос≥бник≥в, у тому числ≥ 7 Ц з грифом ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни, п≥дручник≥в дл€ 8-9 клас≥в "”крањнська мова" шк≥л з румунською, угорською та польською мовами навчанн€. ” сп≥вавторств≥ з ќ.¬.  ульбабською, ќ.¬.  ардащук видано навчально-методичн≥ прац≥ "—интаксис сучасноњ украњнськоњ мови: —хеми ≥ таблиц≥" („ерн≥вц≥, 2003), "—кладн≥ ускладнен≥ реченн€: “еоретично-практичний блок" (з грифом ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни) („ерн≥вц≥, 2003).

ѕ≥д њњ науковим кер≥вництвом захистили кандидатськ≥ дисертац≥њ ¬.ƒ. Ўинкарук, Ћ.—. –абанюк, “.ћ. –оманюк, Ћ.¬. Ѕережан, Ћ.ћ. “омус€к, ќ.¬.  ульбабська, ј.ћ. јгафонова, —.“. Ўабат-—авка, ¬.ј. „олкан.

ƒоценти Ѕузинська ¬.™. та «≥нченко ≤.¬. захистили кандидатськ≥ дисертац≥њ з д≥алектолог≥њ.

ƒоц. “кач Ћ.ќ. Ц пров≥дний науковець у галуз≥ ≥сторичноњ лексиколог≥њ та ≥стор≥њ розвитку украњнськоњ л≥тературноњ мови к≥нц€ ’≤’ Ц поч. ’’ ст. «авершила роботу над докторською дисертац≥Їю. ” њњ науковому доробку понад 100 наукових праць, монограф≥€ "”крањнська л≥тературна мова на Ѕуковин≥ в к≥нц≥ ’≤’ Ц на початку ’’ стол≥тт€" („ерн≥вц≥, 2000). ѕ≥д науковим кер≥вництвом доц. “кач Ћ.ќ. захистила кандидатську дисертац≥ю асп≥рантка  ≥с (√уцул€к) “.™.

” даний час на кафедр≥ працюЇ асп≥рантура, в €к≥й навчаЇтьс€ 7 асп≥рант≥в: ћельничук ќ.ћ., ћаксимТюк ќ.¬., ѕацаранюк ё.ћ., –ок≥тська Ћ.¬. (наук. кер≥вник Ц проф. √уйванюк Ќ.¬.); Ўепетюк ≤.Ѕ., ћороз “.¬., ‘едунович-Ўвед ќ.“. (наук. кер≥вник Ц доц. “кач Ћ.ќ.). ” 2004 р. на кафедр≥ в≥дкрито докторантуру, в €к≥й навчаЇтьс€ доц. –уснак Ќ.ќ.

—п≥вроб≥тники кафедри ≥стор≥њ та культури украњнськоњ мови забезпечують викладанн€ курс≥в ≥стор≥њ украњнськоњ мови, вступу до словТ€нськоњ ф≥лолог≥њ, старословТ€нськоњ мови, пор≥вн€льноњ граматики, практичноњ стил≥стики, культури мови, словТ€нського л≥нгвокрањнознавства, ≥стор≥њ украњнського мовознавства та ≥стор≥њ л≥нгв≥стичних учень, риторики, компТютерноњ л≥нгв≥стики, польськоњ мови, а також курсу "”крањнська мова з профес≥йним спр€муванн€м" на вс≥х факультетах ун≥верситету.

 афедру упродовж дес€ти рок≥в очолювала знана у науковому св≥т≥ проф. Ќ.ƒ.Ѕабич. ѓњ перу належить понад 200 наукових праць, у т. ч. 10 пос≥бник≥в дл€ вищих навчальних заклад≥в, а саме: "‘разеолог≥€ украњнськоњ мови" („ерн≥вц≥, 1970-1971), "ѕрактична стил≥стика: «б≥рник вправ" (Ћьв≥в, 1977), "≤стор≥€ украњнськоњ л≥тературноњ мови. ѕрактикум" (Ћьв≥в, 1983), "ќснови культури мовленн€" (Ћьв≥в, 1990), "≤стор≥€ украњнськоњ л≥тературноњ мови. ѕрактичний курс" (Ћьв≥в, 1993), "ќснови риторики: ѕрактикум" („ерн≥вц≥, 1999), "”крањнська мова ≥ мовленн€" („ерн≥вц≥, 1999), "Ћ≥нгво-психолог≥чн≥ основи навчанн€ ≥ вивченн€ мови" („ерн≥вц≥, 2000), "ѕрактична стил≥стика ≥ культура украњнськоњ мови" (Ћьв≥в, 2003), "ќснови теор≥њ ≥ практики перекладу" („ерн≥вц≥, 2003). ѕроф. Ѕабич Ќ.ƒ. Ї також автором та сп≥вавтором 11 пос≥бник≥в ≥ п≥дручник≥в з украњнськоњ мови дл€ шк≥л з румунською, польською та угорською мовами викладанн€. ѕ≥д њњ кер≥вництвом захищено 4 дисертац≥њ.

« 2003 р. кафедрою зав≥дуЇ доктор ф≥лолог≥чних наук, проф. ћ.—.—каб, результати студ≥й €кого висв≥тлен≥ у низц≥ публ≥кац≥й (понад 80), зокрема й у закордонних виданн€х, монограф≥€х "√раматика апел€ц≥њ в украњнськ≥й мов≥" („ерн≥вц≥, 2002) та "ѕрагматика апел€ц≥њ в украњнськ≥й мов≥" („ерн≥вц≥, 2003). ћ.—.—каб Ї сп≥вавтором (з≥ —каб ћ.¬.) п≥дручник≥в з украњнськоњ мови дл€ шк≥л з румунською, польською та угорською мовами навчанн€.

ѕроблеми украњнськоњ ономастики активно студ≥юють доценти я.ѕ.–едьква, Ќ.—. олесник, Ќ.≤.–ульова. ” галуз≥ досл≥дженн€ украњнськоњ лексики та фразеолог≥њ €к обТЇкт≥в етно- та ментал≥нгв≥стики, л≥нгвокультуролог≥њ та л≥нгвокрањнознавства пл≥дно працюють доц. ћ.¬.—каб, доц. √.“. узь, к.ф.н. “.ѕ.—вердан, асп. –.ћ. абан, асист. ћ.≤.≤васюта, ј.ј. овтун.

ѕроблеми украњнськоњ граматики Ї обТЇктом наукового пошуку к.ф.н. Ќ.ћ.ѕопович, асп. ќ.Ћ.ƒаскалюк, асист. ≤.¬.—тр≥лець, Ќ.Ћ.¬≥трук. ѕитанн€ми ≥стор≥њ украњнськоњ мови займаютьс€ доц. —.—.ѕерепелиц€, асп≥ранти “.—.Ѕичкова, ќ.ѕ.ћаксимова, асист. Ћ.√. отик. ѕроблеми стил≥стики й культури мови досл≥джують асп≥ранти √.ƒ.√орюк, ќ.¬. риштанович, –.ѕ.яковець, асист. ≤.√.√уцул€к та ≤.—.√рималовський.

«усилл€ми викладач≥в видано низку пос≥бник≥в, зокрема: "ƒ≥лова украњнська мова" (за ред. Ќ.ƒ.Ѕабич; „ерн≥вц≥, 1996), " ультура д≥лового мовленн€" (за ред. Ќ.ƒ.Ѕабич; „ерн≥вц≥, 1997), " ультура писемного мовленн€" (за ред. Ќ.ƒ.Ѕабич; „ерн≥вц≥, 2000). ќкр≥м того, членами кафедри видан≥ навчальн≥ пос≥бники з≥ словТ€нських мов (б≥лоруськоњ, польськоњ, чеськоњ, болгарськоњ), фундаментальний "—ловник пр≥звищ (на матер≥ал≥ „ерн≥веччини)" (за ред. ЋукТ€нюка  .ћ. ≥ Ѕабич Ќ.ƒ., „ерн≥вц≥, 2002) ≥ "—ловопокажчик мови твор≥в ёр≥€ ‘едьковича" („ерн≥вц≥, 2004).

—п≥льними зусилл€ми двох мовознавчих кафедр провод€тьс€ науков≥ конференц≥њ, завершено роботу над "—ловником буковинських гов≥рок".

Ќауков≥ напр€мки: науково-досл≥дна тема є 9584 "‘ункц≥онуванн€ сучасноњ украњнськоњ мови на тл≥ взаЇмод≥њ локальних чинник≥в та загальноЇвропейських тенденц≥й".

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterШ@.ЖвK„chnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.