2010:05:24
22:35:48

Історія кафедри

Кафедру української мови сформовано в жовтні 1940 р. з місцевих педагогів і приїжджих фахівців із Харкова, Дніпропетровська, Києва та інших східноукраїнських міст. Очолив кафедру доц. В.С. Ващенко.

У жовтні 1944 р. завідувачем призначено І.С. Колесника, а з вересня 1947 р. – доц. О.Н. Савченка.

У 50-х роках розпочинається дослідження буковинських говірок, історії української літературної мови на Буковині та топонімічної системи буковинського ареалу. У 1961 р. В.А. Прокопенко захистила кандидатську дисертацію "Лексика буковинських говірок".

У 1955-1963 рр. кафедру очолював проф. І.Г. Чередниченко, який переїхав до Чернівців, маючи 20-річний стаж роботи у вищих навчальних закладах України та Росії. Він уклав спеціальну програму-питальник для збирання матеріалів до обласного словника буковинських говорів (ред. – І.Г. Чередниченко, у складі редколегії – М.І. Вихристюк, Ю.О. Карпенко, М.В. Леонова, В.С. Лимаренко, К.М. Лук’янюк, В.А. Прокопенко, М.Ф. Станівський). Під керівництвом І.Г. Чередниченка укладено кілька лінгвістичних наукових збірників ("Питання історії та діалектології східнослов’янських мов" (1958, 1959), захистили кандидатські дисертації з синтаксису К.Ф. Герман та М.І. Вихристюк. Учений підготував "Збірник вправ з сучасної української мови" (Київ, 1955 і 1958 рр.), навчальний посібник "Складнопідрядні речення в сучасній українській мові" (1959), написав фундаментальну працю "Нариси з загальної стилістики сучасної української мови", яку захистив як докторську дисертацію в 1963 р.

За роки завідування кафедрою проф. Чередниченком І.Г. налагоджено зв’язки кафедри з науковими установами України, започатковано синтаксичні наукові дослідження, проведено загальноукраїнські конференції, присвячені укладанню діалектних словників (1960), питанням славістики та стилістики (1963).

З приходом у 1956 р. на кафедру І.І. Слинька, який з вересня 1963 р. очолював її протягом 25 років, чітко окреслюються три пріоритетних наукових напрями: синтаксичний, діалектологічний та ономастичний.

Перу проф. Слинька І.І. належать праці з історичного синтаксису: "Дослідження історичного синтаксису за пам’ятками XIV-XVIII ст." (Львів, 1968), "Історичний синтаксис української мови за пам’ятками XIV-XVIII ст. (часові звороти)" (Чернівці, 1968), "Історичний синтаксис української мови" (Київ: Вища школа, 1973). Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Н.Д. Бабич, М.Ф. Кобилянська, О.С. Біла, Н.В. Гуйванюк, С.С. Перепелиця, І.Ю. Кобилянський. У 1994 р. у видавництві "Вища школа" опубліковано колективну працю "Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання" (автори – Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф.).

У 1963 р. почала працювати на кафедрі доц. Іваненко З.І., яка зосередила свої наукові інтереси в галузі синтаксису, підготувала працю "Система прийменникових конструкцій адвербіального значення" (К. – Одеса, 1981).

Основи вивчення ономастики на кафедрі заклав Ю.О. Карпенко, якому належать ґрунтовні праці з топоніміки різних районів Чернівецької області. У 1968 р. він захистив докторську дисертацію. Ономастичну тематику продовжили кандидати філологічних наук К.М. Лук’янюк, Д.Г. Бучко, Л.В. Кракалія (Чувашова), Л.О. Тарновецька (Ткач).

Доц. Германа К.Ф. у 70-90-х рр. брав активну участь в укладанні "Загальнослов’янського лінгвістичного атласу", створив "Атлас українських говірок Північної Буковини".

Доц. Бучко Д.Г. очолював кафедру з 1989 р., опублікував монографію "Походження назв населених пунктів Покуття" (Львів, 1990), захистив докторську дисертацію.

З 1 лютого 1994 року на основі кафедри української мови утворено дві кафедри: кафедру сучасної української мови та кафедру історії та культури української мови.

Завідувач кафедри сучасної української мови Гуйванюк Н.В у 1994 р. захистила докторську дисертацію. Вона є автором понад 200 наукових праць з синтаксису української мови, монографії "Формально-семантичні співвідношення в синтаксисі" (Чернівці, 1999), 14 навчальних посібників, у тому числі 7 – з грифом Міністерства освіти і науки України, підручників для 8-9 класів "Українська мова" шкіл з румунською, угорською та польською мовами навчання. У співавторстві з О.В. Кульбабською, О.В. Кардащук видано навчально-методичні праці "Синтаксис сучасної української мови: Схеми і таблиці" (Чернівці, 2003), "Складні ускладнені речення: Теоретично-практичний блок" (з грифом Міністерства освіти і науки України) (Чернівці, 2003).

Під її науковим керівництвом захистили кандидатські дисертації В.Д. Шинкарук, Л.С. Рабанюк, Т.М. Романюк, Л.В. Бережан, Л.М. Томусяк, О.В. Кульбабська, А.М. Агафонова, С.Т. Шабат-Савка, В.А. Чолкан.

Доценти Бузинська В.Є. та Зінченко І.В. захистили кандидатські дисертації з діалектології.

Доц. Ткач Л.О. – провідний науковець у галузі історичної лексикології та історії розвитку української літературної мови кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Завершила роботу над докторською дисертацією. У її науковому доробку понад 100 наукових праць, монографія "Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття" (Чернівці, 2000). Під науковим керівництвом доц. Ткач Л.О. захистила кандидатську дисертацію аспірантка Кіс (Гуцуляк) Т.Є.

У даний час на кафедрі працює аспірантура, в якій навчається 7 аспірантів: Мельничук О.М., Максим’юк О.В., Пацаранюк Ю.М., Рокітська Л.В. (наук. керівник – проф. Гуйванюк Н.В.); Шепетюк І.Б., Мороз Т.В., Федунович-Швед О.Т. (наук. керівник – доц. Ткач Л.О.). У 2004 р. на кафедрі відкрито докторантуру, в якій навчається доц. Руснак Н.О.

Співробітники кафедри історії та культури української мови забезпечують викладання курсів історії української мови, вступу до слов’янської філології, старослов’янської мови, порівняльної граматики, практичної стилістики, культури мови, слов’янського лінгвокраїнознавства, історії українського мовознавства та історії лінгвістичних учень, риторики, комп’ютерної лінгвістики, польської мови, а також курсу "Українська мова з професійним спрямуванням" на всіх факультетах університету.

Кафедру упродовж десяти років очолювала знана у науковому світі проф. Н.Д.Бабич. Її перу належить понад 200 наукових праць, у т. ч. 10 посібників для вищих навчальних закладів, а саме: "Фразеологія української мови" (Чернівці, 1970-1971), "Практична стилістика: Збірник вправ" (Львів, 1977), "Історія української літературної мови. Практикум" (Львів, 1983), "Основи культури мовлення" (Львів, 1990), "Історія української літературної мови. Практичний курс" (Львів, 1993), "Основи риторики: Практикум" (Чернівці, 1999), "Українська мова і мовлення" (Чернівці, 1999), "Лінгво-психологічні основи навчання і вивчення мови" (Чернівці, 2000), "Практична стилістика і культура української мови" (Львів, 2003), "Основи теорії і практики перекладу" (Чернівці, 2003). Проф. Бабич Н.Д. є також автором та співавтором 11 посібників і підручників з української мови для шкіл з румунською, польською та угорською мовами викладання. Під її керівництвом захищено 4 дисертації.

З 2003 р. кафедрою завідує доктор філологічних наук, проф. М.С.Скаб, результати студій якого висвітлені у низці публікацій (понад 80), зокрема й у закордонних виданнях, монографіях "Граматика апеляції в українській мові" (Чернівці, 2002) та "Прагматика апеляції в українській мові" (Чернівці, 2003). М.С.Скаб є співавтором (зі Скаб М.В.) підручників з української мови для шкіл з румунською, польською та угорською мовами навчання.

Проблеми української ономастики активно студіюють доценти Я.П.Редьква, Н.С.Колесник, Н.І.Рульова. У галузі дослідження української лексики та фразеології як об’єктів етно- та менталінгвістики, лінгвокультурології та лінгвокраїнознавства плідно працюють доц. М.В.Скаб, доц. Г.Т.Кузь, к.ф.н. Т.П.Свердан, асп. Р.М.Кабан, асист. М.І.Івасюта, А.А.Ковтун.

Проблеми української граматики є об’єктом наукового пошуку к.ф.н. Н.М.Попович, асп. О.Л.Даскалюк, асист. І.В.Стрілець, Н.Л.Вітрук. Питаннями історії української мови займаються доц. С.С.Перепелиця, аспіранти Т.С.Бичкова, О.П.Максимова, асист. Л.Г.Котик. Проблеми стилістики й культури мови досліджують аспіранти Г.Д.Горюк, О.В.Криштанович, Р.П.Яковець, асист. І.Г.Гуцуляк та І.С.Грималовський.

Зусиллями викладачів видано низку посібників, зокрема: "Ділова українська мова" (за ред. Н.Д.Бабич; Чернівці, 1996), "Культура ділового мовлення" (за ред. Н.Д.Бабич; Чернівці, 1997), "Культура писемного мовлення" (за ред. Н.Д.Бабич; Чернівці, 2000). Окрім того, членами кафедри видані навчальні посібники зі слов’янських мов (білоруської, польської, чеської, болгарської), фундаментальний "Словник прізвищ (на матеріалі Чернівеччини)" (за ред. Лук’янюка К.М. і Бабич Н.Д., Чернівці, 2002) і "Словопокажчик мови творів Юрія Федьковича" (Чернівці, 2004).

Спільними зусиллями двох мовознавчих кафедр проводяться наукові конференції, завершено роботу над "Словником буковинських говірок".

Наукові напрямки: науково-дослідна тема № 9584 "Функціонування сучасної української мови на тлі взаємодії локальних чинників та загальноєвропейських тенденцій".

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterО`g>hп@џ§ОDchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.