2010:05:24
22:35:48

Історія кафедри

Розвиток російської філології на Буковині розпочався в 40-х роках минулого століття, коли існували дві кафедри – російської мови та російської літератури. Після визволення Чернівців від фашистських загарбників у 1944/45 навчальному році кафедру тимчасово очолив І.І.Коропатва, фахівець з античної літератури, вихованець Харківського університету. У 1944 році сюди прибули з Дніпропетровського університету доц. Г.Ф.Лозовик і професор Московського, а потім Казанського університету М.М.Фатов. Він привіз свою велику фахову бібліотеку, яка відіграла важливу роль у 40-х роках в житті кафедри. У ці ж роки викладач кафедри О.С.Пулинець був призначений деканом філологічного факультету.

Так був створений кваліфікований колектив, якому під силу було вести і педагогічну, і наукову роботи.

З 1946 року на кафедрі почав працювати доктор філологічних наук професор Д.О.Тамарченко, а трохи згодом доценти Г.О.Тамарченко і Г.В.Тамарченко.

У 1944 році завідувачем кафедри російської мови був доцент О.С.Львов. З ним працювали викладачі З.В.Ніколаєва та Е.Я.Бобер, а потім прийшов кандидат філологічних наук В.І.Кузнєцов (1948). Останній керував кафедрою 23 роки.

У 50-ті роки активізується підготовка наукових кадрів через аспірантуру. У 1955 році захистила кандидатську дисертацію Е.Я.Бобер, у 1956 – А.Д.Звєрєв, у 1958 – М.В.Карпенко, у 1960 – В.І.Столбунова.

Об’єктом дослідження лінгвістів були мовностилістичні особливості текстів художньої літератури, взаємозв’язки української, російської та молдавської мов, проблеми перекладу та особливості говірок на Буковині та Хмельниччині.

Викладачі-літературознавці в своїх наукових розвідках піднімають проблеми творчості О.Пушкіна та М.Горького. Високу оцінку дістала в пресі монографія проф. Р.М.Волкова "Народные истоки творчества А.С.Пушкина ("Баллады и сказки")".

Значним досягненням у науковій роботі кафедри є монографії "Советская поэзия периода Великой Отечественной войны" доцента І.А.Співака, присвячена 30-річчю великої Перемоги, та "Драматургія Карела Чапека" доцента А.Р.Волкова, що вийшли у видавництві "Вища школа" при Львівському державному університеті. Співробітники кафедри російської літератури спільно із кафедрою української літератури, розробляли тему російсько-українських культурних зв’язків на Буковині.

Кафедри російської мови та російської літератури видавали періодичний міжвузівський республіканський науковий збірник "Вопросы русской литературы". До складу його редакційної колегії входили чернівецькі літературознавці: доц. М.А.Назарок (відповідальний редактор), доц. О.С.Пулинець (заступник відповідального редактора), доц. А.Р.Волков (відповідальний секретар), доценти О.Ю.Бикова, М.В.Ніколаєв і завідувач кафедри російської мови доц. В.І.Кузнєцов.

Значний внесок у розвиток сучасного мовознавства, зокрема, у розробку найважливіших питань сучасного словотвору, словотвірної семантики зробив проф. А.Д.Звєрєв, який очолив кафедру в 1978 році й керував нею до 1988 року.

У 1978 році А.Д.Звєрєв захистив докторську дисертацію на тему "Словообразование прилагательных в современном русском языке (в сопоставлении с украинским и белорусским)".

Наукові інтереси членів кафедри в 1981-1990 роках зосереджувались навколо загальної проблеми: "Порівняльне вивчення російської мови з іншими мовами". Кафедрою було організовано та проведено ряд важливих наукових конференцій: республіканська наукова конференція "Культура російської мови на Україні" (Чернівці, 1981), республіканська наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження О.М.Толстого (Чернівці, 1986) та ін. За матеріалами першої з них у 1984 році вийшла з друку монографія "Культура русской речи в национальных республиках".

У 1976 році при кафедрі знову була відкрита аспірантура. Під науковим керівництвом проф. А.Д.Звєрєва захистили кандидатські дисертації Л.О.Вакарюк (1985), В.І.Бойков (1985), А.Г.Новосьолова (1986), М.В.Тимінський (1988), Т.І.Плужнікова (1989), О.І.Дащенко (1990), Т.В.Сорвілова (1992), М.І.Гураль (1993) та ін. З 1987 року по 1996 рік очолювала кафедру О.С.Біла, яка в 1986 році захистила докторську дисертацію "Акцентно-ритмическая структура слова в говорах украинского языка". Під науковим керівництвом проф. О.С.Білої кандидатську дисертацію на тему "Румуно-російський білінгвізм та мовна ситуація в південному ареалі Чернівецької області" у 1993 році захистив І.В.Попеску.

З 1996 року кафедра російської мови ввійшла до складу новоутвореної кафедри російської філології, завідувачем якої був проф. С.Д.Абрамович. За цей період члени кафедри надрукували ряд статей, брали участь у науковій конференції , присвяченій 80-річчю з дня народження М.Г.Івасюка (Чернівці, 1997), міжнародній науковій конференції, присвяченій 90-річчю з дня народження Арсенія Тарковського (Кіровоград, 1997).

У 2001 році кафедра набуває нового статусу як кафедра слов’янської філології та порівняльного літературознавства. Очолив новоутворену кафедру професор А.Є.Нямцу. Він заклав основи порівняльних літературознавчих досліджень. Коло його наукових інтересів – традиційні сюжети та образи у світовій і російських літературах.

Члени кафедри – доценти О.І.Дащенко, А.Г.Новосьолова, кандидати наук М.І.Гураль, Т.В.Сорвілова та інші – досліджують актуальні питання російського мовознавства та розгорнули діяльність у напрямку вивчення зіставних аспектів російсько-української філології, проблем перекладу.

Кафедра брала активну участь у підготовці та проведенні міжнародних наукових конференцій "Біблія і світова література", "Міф і легенда у світовій літературі", які отримали значний резонанс серед європейських фахівців. З 1999 року кафедра готує та видає всеукраїнський збірник наукових статей "Біблія і культура", з 2003 року – збірник "Слово і текст".

Кафедра є провідною установою ВАК України зі спеціальності "Порівняльне літературознавство", на її базі створено міжнародний науково-дослідний центр "Біблія і культура". Колективом підтримуються активні наукові зв’язки з провідними вузами України та навчальними закладами Ізраїля, Польщі, Румунії, Словаччини, Росії, Білорусі, Болгарії та Македонії.

Кафедра постійно бере участь у всеукраїнських і міжнародних наукових та науково-практичних конференціях (Київ, Львів, Дніпропетровськ, Харків, Черкаси, Сімферополь, Одеса, Вінниця, Тернопіль, Луцьк та ін.).

За останні п’ять років кафедрою слов’янської філології та порівняльного літературознавства підготовлено та надруковано дев’ять монографій, близько двох десятків навчальних посібників і понад сто наукових статей. Плановою науковою темою кафедри є "Змістова функціональність категорій "традиція" та "новаторство" у контексті слов’янської та західноєвропейської філології (літературознавчий, лінгвістичний, культурологічний аспекти)". На кафедрі активно працює студентський науковий гурток.

Традиційною фаховою спеціальністю кафедри є спеціальність "Російська мова та література". Крім того, у 2002 році при кафедрі було відкрито нову спеціальність "Українсько-російський переклад".

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЈ8@њтэchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.