2010:05:24
22:35:48

Історія кафедри

Кафедру зарубіжної літератури було створено в 1945 р. Заснував її відомий ленінградський учений проф. М.П.Гуля (1896 – 1948) – знавець не лише живих європейських мов, але й давньогрецької та латині, санскриту, давньоєгипетської, китайської. Він прагнув до викладання у вузі курсу історії світової літератури, в якому було б подолано т.з. "європоцентризм". Проф. М.П.Гуля надрукував кілька цікавих праць ("Платон і поезія", "Поетична техніка Рігведи" та ін.), але, на жаль, найважливіша частина його доробку залишилася у машинописі (архів Гулі зберігається у відділі рукописів Російської національної бібліотеки ім. М.Є.Салтикова-Щедріна, м.Сант-Петербург).

Після його смерті у 1948 р. завідування кафедрою прийняла О.П.Ґуля – учениця видатного вченого О.І.Білецького, дослідниця творчості Р.Роллана. Згодом кафедрою завідував П.Ф.Русанов, дослідник творчості Й.-В.Гете.

У 1953-1959 рр. кафедру очолював проф. Р.М.Волков, наукові інтереси якого були зосереджені на дослідженні культурного доробку всього слов’янства та в галузі компаративістики. Він є автором багатьох праць з фольклористики. Зокрема, про російські та українські казки, їх стиль та композицію, народну драму, російські билини. Цікаві його ґрунтовні роботи "Народна драма "Цар Максиміліан", "Казка. Дослідження з сюжетоскладання народної казки", "Народні джерела творчості О.С.Пушкіна". Досліджував він і українсько-російсько-польські літературні взаємини, фольклорно-літературні зв’язки, фольклорні джерела творчості М.Ю.Лермонтова. Вивчав творчість В.Жуковського, Т.Шевченка, А.Міцкевича, Л.Толстого. Редагував двотомні дослідження до IV Міжнародного з’їзду славістів, фольклорну збірку "Буковина в піснях".

У 60-ті роки кафедра в науковому плані була дещо в занепаді. Проте сюди прийшли нові сили, які перш за все підняли на високий рівень лекторську викладацьку майстерність. На лекції доц. О.В. Плаушевської, дослідниці англомовних письменників, сходилися студенти з інших факультетів. Вона очолювала кафедру з 1971 р.

У 1976-1981 рр. її спадкоємцем на цій посаді був доц. М.Т.Нефьодов, автор відомого вузівського підручника "Історія зарубіжної критики і літературознавства" (1988), що користується попитом фахівців дотепер.

Зважаючи на нечисельність і певну ізольованість кафедри зарубіжної літератури, у 1981 р. її було реорганізовано у кафедру теорії літератури та зарубіжної літератури зусиллями проф. А.Р.Волкова, засновника власної наукової школи з проблем традиційних сюжетів та образів. Новий науковий імідж кафедри дозволив розширити діапазон науково-педагогічної діяльності викладачів, підніс належно її науковий рівень.

Проф. А.Р.Волков керував кафедрою у 1981-1998 рр. Як спеціаліст з теорії літератури, слов’янських та західноєвропейських літератур, перекладознавства та фольклористики (основні праці: "Ярослав Гашек" (1957), "Драматургія К.Чапека" (1972), "До теорії традиційних сюжетів", "Форми літературних зв’язків та взаємодій", цикл статей про європейську "умовну" драматургію XX ст.), він багато років редагував міжвідомчий науковий збірник "Питання літературознавства". У 1990 р. кафедри російської літератури й теорії та зарубіжної літератури було об’єднано в одну – кафедру теорії та історії світової літератури. Це дозволило усвідомити роль російської літератури як частини світової.

Під керівництвом А.Р.Волкова кафедра зробила спробу системного опису найхарактерніших з компаративістського погляду явищ світової літератури: увагу було зосереджено на репрезентативних моментах світової літератури, переважно на традиційних образах та сюжетах. Вивчалися тут і такі раніше не досліджувані явища, як робінзонада (доц. Ю.І.Попов), артуріана (асист. І.І.Горбачевська), жанніада (доц. О.В.Червінська), фаустіана (доц. А.Є.Нямцу, проф. С.Д.Абрамович), сюжет про Атлантиду (доц. І.М.Зварич), тема "штучної людини", мазепіана (проф. А.Р.Волков). Яскравим підсумком роботи завідувача став "Лексикон загального та порівняльного літературознавства" (2001 р.), створений під його керівництвом колективом вчених кафедри та інших наукових закладів України.

Залишаючись у межах загальної кафедральної тематики, науковці працювали над окремими літературознавчими проблемами. Зокрема, у центрі уваги доц. Б.П. Іванюка були питання поетики. Він розробляв проблематику вірша-тропа як типу художнього цілого.

Доц. Червінська О.В. досліджувала традиційні сюжети та образи світової літератури.

Доц. В.А.Лавренов працював над проблемами перекладознавства та в галузі славістики.

Доц. М.А.Богайчук на основі спецкурсу "Українсько-румунські літературні взаємини" здійснив ряд публікацій про Т.Шевченка та І.Франка в румунській літературі та про М.Емінеску, Й.Крянге, В.Александрі – в українській. Він видав посібник з української мови для румуномовних шкіл, перекладав українською твори Г.Асакі, М.Садовяну, Й.Друце, Ф.Мунтяну, а румунською – новели В.Стефаника.

Кафедра підготувала чимало науковців для вузів та академічних установ України і зарубіжжя. Серед її випускників – дитячі письменники Л.І.Кондрашенко та М.Фролова.

У 1998 – 2002 рр. кафедрою керував проф. Б.П. Іванюк. Одночасно він редагував міжвідомчий науковий збірник "Питання літературознавства". Під його керівництвом кафедра продовжувала дослідження в галузі компаративістики та теорії літератури. Основними напрямами наукових досліджень Б.П.Іванюка були метафорологія, жанрологія, аналіз художнього твору та російська поезія. Результатом його досліджень стала монографія з метафорології "Метафора и литературное произведение" (1998).

Професор О.В.Червінська очолює кафедру з 2002 року. За її редагування продовжується випуск збірника "Питання літературознавства", проводяться республіканські наукові конференції. Кафедра продовжує працювати над традиційною тематикою та новітніми проблемами сучасного літературознавства.

Коло інтересів О.В.Червінської досить широке: рецептивна поетика, російська література та актуальні проблеми зарубіжної літератури. Крім статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, О.В. Червінська видала кілька монографій: "Рецептивна поетика" (2001), "Пушкин, Набоков, Ахматова: Метафоризм русского лирического романа" (1999), "Акмеизм в контексте Серебряного века и традиций" (1997).

У цей час виходить монографія доцента І.М. Зварича "Міф у генезі художнього мислення" (2002) та збірник статей доц.О.В.Бойченка "Щось на кшталт шатокуа" (2003). У галузі німецькомовної літератури активно працює доц. П.В.Рихло, статті якого друкуються як у вітчизняних, так і в зарубіжних наукових виданнях. Він переклав багатьох австрійських та німецьких прозаїків, поетів і видав окремими книгами. Продовжує працювати в галузі теорії перекладу та слов’янознавства доц. В.А. Лавренов. Він перекладає різномовних слов’янських поетів, а також англо- та іспаномовних, друкує свої дослідження в науковій періодиці.

Кафедра традиційно підтримує зв’язки з ученими наукових закладів та вузів Києва, Львова, Одеси, Москви, Мінська, Кишинева та з окремими вузами далекого зарубіжжя.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster8#@o)MOchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.